Logo
1

سبد خریدت را پر کن!

2

جام آرزوت را پر کن!

3

خِیرید کن، خرید نکن!!

تخفیف های خریدی

حامی بازار رامتین بابامرادی
30%
10%

پنیر تازه رامک

12,000 تومان 9,000 تومان
حامی بازار رامتین بابامرادی
30%
10%

پنیر تازه رامک

12,000 تومان 9,000 تومان
حامی بازار رامتین بابامرادی
30%
10%

پنیر تازه رامک

12,000 تومان 9,000 تومان
حامی بازار رامتین بابامرادی
30%
10%

پنیر تازه رامک

12,000 تومان 9,000 تومان
حامی بازار رامتین بابامرادی
30%
10%

پنیر تازه رامک

12,000 تومان 9,000 تومان

جام های آرزو

حامی بازار رامتین بابامرادی

پنیر تازه رامک

23 میلیون تومان

25%
حامی بازار رامتین بابامرادی

پنیر تازه رامک

23 میلیون تومان

25%
حامی بازار رامتین بابامرادی
،

خانه خانواده اصغری در زلزله خراب شده است

کرمانشاه، سرپل ذهاب

کمک به زلزله‌زدگان

حامی بازار رامتین بابامرادی
،

خانه خانواده اصغری در زلزله خراب شده است

کرمانشاه، سرپل ذهاب

کمک به زلزله‌زدگان

حامی بازار رامتین بابامرادی
،

خانه خانواده اصغری در زلزله خراب شده است

کرمانشاه، سرپل ذهاب

کمک به زلزله‌زدگان

آرزوهای
برآورده شده

خیرات

ماهیچه ممتاز گوساله مقدار 1 کیلوگرم


نذر شده 53 تا این لحظه

موجودی: 28

ماهیچه ممتاز گوساله مقدار 1 کیلوگرم


نذر شده 53 تا این لحظه

موجودی: 28

همدلی

فرشته‌های نیکوکار

اکرم تهرانی

فعالیت های اخیر

بازسازی مدرسه روستایی

بازسازی مدرسه روستایی

میزان مشارکت
اکرم تهرانی

فعالیت های اخیر

بازسازی مدرسه روستایی

بازسازی مدرسه روستایی

میزان مشارکت
اکرم تهرانی

فعالیت های اخیر

بازسازی مدرسه روستایی

بازسازی مدرسه روستایی

میزان مشارکت
اکرم تهرانی

فعالیت های اخیر

بازسازی مدرسه روستایی

بازسازی مدرسه روستایی

میزان مشارکت
اکرم تهرانی

فعالیت های اخیر

بازسازی مدرسه روستایی

بازسازی مدرسه روستایی

میزان مشارکت

برندهای اخیر

خرید خوب، بخشش خوب

1000 عدد

ماهیچه ممتاز گوساله مقدار 1 کیلوگرم

حامی بازار رامتین بابامرادی

خرید بخاری گازسوز مدارس شین آباد

تایید کمیته امداد
تایید کمیته امداد
100%
5 میلیون تومان

فروشندگاه خیر

گزارش
1000 عدد

ماهیچه ممتاز گوساله مقدار 1 کیلوگرم

حامی بازار رامتین بابامرادی

خرید بخاری گازسوز مدارس شین آباد

تایید کمیته امداد
تایید کمیته امداد
100%
5 میلیون تومان

فروشندگاه خیر

گزارش